201504.30
0

SPÓŁKI W DAWNYM REJESTRZE HANDLOWYM (RHB) – TYLKO DO 31 GRUDNIA 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym powstał Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez sądy rejonowe (gospodarcze). Krajowy Rejestr Sądowy, zastąpił dotychczasowy Rejestr Handlowy B, który został zamknięty wraz z wejściem w życie w/w ustawy, tj. z początkiem 2001 roku. Spółki wpisane do dotychczasowego Rejestru Handlowego B zobowiązane zostały dostosować…

201504.30
0

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygnatura sprawy III CZP 34/14) uznał, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

201504.30
0

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.) przewidują możliwość ustanowienia tzw. hipoteki przymusowej, tj. hipoteki która nie powstaje na podstawie umowy czy jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości, lecz na wniosek wierzyciela. Zgodnie z przepisem art. 109 ww. ustawy wierzyciel,…