201504.30
0

SPÓŁKI W DAWNYM REJESTRZE HANDLOWYM (RHB) – TYLKO DO 31 GRUDNIA 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym powstał Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez sądy rejonowe (gospodarcze). Krajowy Rejestr Sądowy, zastąpił dotychczasowy Rejestr Handlowy B, który został zamknięty wraz
z wejściem w życie w/w ustawy, tj. z początkiem 2001 roku. Spółki wpisane do dotychczasowego Rejestru Handlowego B zobowiązane zostały dostosować formę wykonywanej działalności do wymogów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o wpis do nowego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego, należało złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r. Złożenie wniosku w w/w terminie było bezpłatne. Jednakże po tym terminie zachowują moc dotychczasowe wpisy w RHB, ale jedynie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Powyższe oznacza, że spółki, które wpisane zostały do dotychczasowego Rejestr Handlowego B, nie zostaną przerejestrowane i nie złożą wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uznane będą za wykreślone z Rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru. Powyższe oznacza, że jeżeli Spółka nie złoży wniosku o wpis do KRS do dnia 31 grudnia 2015 r. zostanie zlikwidowana z mocy prawa, a zobowiązania takiej Spółki, także z mocy prawa, przejdą na Skarb Państwa.

Adwokat Bartosz Powikrowski

* Porady prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią usług doradztwa prawnego. Porady prezentowane na stronie dotyczą ogólnych pytań bez odniesienia do konkretnych spraw lub stanów faktycznych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie porad w konkretnych przypadkach lub do konkretnych problemów czytelników. W razie konieczności uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie prosimy o kontakt z Kancelarią. Treść porad nie może podlegać przetwarzaniu (w szczególności dalszej publikacji lub kopiowaniu) bez zgody autora. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji autorów, w szczególnie nie odpowiada za zachowanie praw autorskich innych osób przez autorów publikacji (porad).