Grupa kancelarii adwokackich Kancelarie Warszawskie powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Klient nie musi już szukać prawników z różnych specjalizacji. Wystarczy, że zgłosi się do nas. Każdy z członków naszego zespołu specjalizuje się w określonych zagadnieniach, co zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę w danym obszarze. Jednocześnie uzupełnieniem jego umiejętności jest współpraca z członkami zespołu Kancelarii Warszawskich, którzy zajmują się pozostałymi dziedzinami prawa. Tak skoncentrowana obsługa prawna pozwala Klientom na kompleksową pomoc we wszystkich zagadnieniach prawnych.

Nasi prawnicy pomogą Państwu w następujących zagadnieniach:

Nasi adwokaci pomogą Państwu w kwestiach dotyczących:

 • START-UP (doradztwo prawne, w tym zwłaszcza w zakresie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracji w KRS, tworzenia umów, regulaminów, wyboru formy opodatkowania, pomocy w uzyskiwaniu koncesji lub licencji)
 • opracowania oraz analizy umów handlowych
 • bieżącej i doraźnej obsługi prawnej firm
 • pełnej obsługi prawnej pracodawców (m.in. umowy o pracę, regulaminy, pisma, dokumentacja pracownicza, sprawy sądowe)
 • reprezentowania przed wszystkimi sądami, organami ścigania i innymi instytucjami na terenie całego kraju
 • kompleksowego doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej
 • porad prawnych, opinii i ekspertyz prawnych
 • wsparcia w negocjacjach i mediacjach dotyczących zaległych i bieżących płatności, zapisów umów, rozwiązywania sporów
 • egzekucji należności

W zakresie prawa pracy nasi prawnicy pomogą Państwu w następujących sprawach:

 • reprezentowanie w procesach przed sądami pracy
 • przygotowanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, skarg
 • przygotowanie dokumentów z zakresu prawa pracy dla pracodawców i pracowników
 • przygotowanie regulaminów pracy, wynagradzania, polityk bezpieczeństwa oraz regulacji wewnętrznych
 • negocjowanie umów o pracę i warunków rozwiązania umowy o pracę
 • reprezentowanie przed Państwową Inspekcją Pracy
 • przeprowadzenie zwolnień indywidualnych i grupowych
 • konsultacje ze związkami zawodowymi

Nasi adwokaci pomogą Państwu w kwestiach:

 • sporządzania i opiniowania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych
 • kompleksowej obsługi z zakresu prawa autorskiego dla organizatorów imprez kulturalnych, producentów radiowo-telewizyjnych oraz wydawców prasowych
 • reprezentowania Klientów w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych, praw patentowych, oraz praw do znaków towarowych i ochrony wizerunku
 • sporządzania i opiniowania umów zbycia praw wyłącznych, umów licencyjnych, umów know-how
 • tworzenia i opiniowania umów dostawy oprogramowania, a także sprzętu komputerowego
 • reprezentowania Klientów w sprawach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w zakresie: oceny zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzania, negocjacji umów z organizacjami zbiorowego zarządzania oraz w powstałych z tego tytułu sporach

Jest to jedna z najszerszych dziedzin prawa, regulujących stosunki prawne między osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Nasi profesjonalni prawnicy pomogą Państwu m. in. w kwestiach dotyczących:

 • reprezentowania Klientów przed sądami (Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy)
 • wszelkich problemów z zakresu prawa cywilnego, w tym m. in. w sprawach o zapłatę, zasiedzenie nieruchomości, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie oraz w sprawach rodzinnych
 • pisania i analizy umów
 • egzekucji wierzytelności
 • przygotowywania pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji)
 • sądowego i pozasądowego uregulowania spraw spadkowych, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku i stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku
 • prowadzenia negocjacji, przygotowania regulaminów, analizy prawnej dokumentów
 • kompleksowej obsługi przedsiębiorców
 • porad prawnych z zakresu prawa cywilnego

Prawnicy naszych kancelarii mają szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Oferujemy naszym Klientom:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, jak również procesu inwestycyjnego nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska i konkurencji
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, skarg i wniosków w postępowaniu administracyjnym
 • prowadzenie postępowań przeciwko Skarbowi Państwa za szkodę spowodowaną działaniami organów administracji
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych, w tym skarg dotyczących przewlekłości postępowania
 • reprezentację naszych Klientów podczas sporów z organami administracji, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie finansowania świadczeń leczniczych
 • prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących spraw dekretowych, czy też tzw. reform rolnych
 • reprezentowanie Klientów podczas postępowań przed organami nadzoru budowlanego i administracji budowlanej, w szczególności dotyczących samowoli budowlanej, uzyskiwania warunków zabudowy i pozwoleń budowlanych, rozbiórki nieruchomości
 • konsultacje w zakresie zgodności działań Klientów z wymogami administracyjnymi i regulacyjnymi
 • reprezentowanie podczas postępowań z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Mediacja jest alternatywą dla długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Może być prowadzona przez strony zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego (mediacja umowna), jak i w jego trakcie (mediacja sądowa).

Nasi adwokaci pomogą Państwu w kwestiach dotyczących:

 • zorganizowania oraz wspomagania prowadzonych przez strony rozmów
 • prowadzenia mediacji prywatnych w sprawach cywilnych, a w szczególności w sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, o dział spadku
 • w ramach spraw rozwodowych – m.in. w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenia wysokości alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi, wykonywania władzy rodzicielskiej
 • negocjowanie warunków umów, negocjowanie warunków pozasądowego rozwiązania sporów, w tym pisanie i ocena porozumień

Bogate doświadczenie i ścisła współpraca z naszymi Klientami, pozwala na udzielenie realnej pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Nasi prawnicy pomogą Państwu m.in. w kwestiach dotyczących:

 • reprezentowania w sprawach o rozwód i separację
 • podziału majątku małżonków, w tym także prowadzeniu negocjacji i pozasądowych podziałów majątku dorobkowego
 • przygotowywania pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji)
 • władzy rodzicielskiej, regulacji kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • alimentów na rzecz dziecka i małżonka
 • przysposobienia dziecka
 • porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego

Nasi adwokaci pomogą Państwu w kwestiach dotyczących:

 • reprezentowania i obrony Klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych w postępowaniach przygotowawczych oraz przed sądami (Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy)
 • sporządzania zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
 • udzielania porad prawnych oraz sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa karnego materialnego, karnego-skarbowego oraz procedury karnej
 • pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem karnym wykonawczym oraz w sprawach dotyczących wykroczeń

Nasi prawnicy oferują również wszechstronną pomoc przy transakcjach nabycia, sprzedaży, najmu, oraz dzierżawy nieruchomości, jak również przy podejmowaniu na nich wszelkich potencjalnych przedsięwzięć gospodarczych.

Nasi profesjonalni prawnicy pomogą Państwu m. in. w kwestiach dotyczących:

 • pomocy prawnej w zakupie lub sprzedaży nieruchomości polegającą w szczególności: na sporządzeniu audytu prawnego nieruchomości (szczegółowe sprawdzenie stanu prawnego, oraz faktycznego)
 • reprezentacji podczas postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, m.in. wieczystoksięgowych, zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności (w tym służebności przesyłu), zniesienia współwłasności, uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, lub pozwoleń na użytkowanie, postępowań o wydanie nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • reprezentowania i obsługi prawnej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • reprezentacji podczas tzw. postępowań dekretowych jak również dotyczących reformy rolnej i innych postępowań administracyjnych - w tym dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowania umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz innych umów dotyczących nieruchomości
 • negocjowania umów związanych ze sprzedażą, najmem i dzierżawą nieruchomości (w tym umów deweloperskich)

Współpracujemy z rzeczoznawcami, geodetami jak również specjalistami wykonującymi ocenę techniczną nieruchomości oraz budynków.