201504.30
0

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.) przewidują możliwość ustanowienia tzw. hipoteki przymusowej, tj. hipoteki która nie powstaje na podstawie umowy czy jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości, lecz na wniosek wierzyciela. Zgodnie z przepisem art. 109 ww. ustawy wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu obciążyć hipoteką wszystkie nieruchomości dłużnika.

Do powstania hipoteki przymusowej konieczny jest wpis w IV dziale księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Dlatego też wierzyciel powinien złożyć do Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą – wniosek o wpis hipoteki przymusowej. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy lub inny dokument stanowiący podstawę do ustanowienia hipoteki. Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Od wniosku o wpis hipoteki przymusowej należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

Postępowanie o wpis hipoteki przymusowej toczy się według przepisów o postępowaniu dla spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych, co oznacza, iż Sąd bada treść oraz formę wniosku i załączonych do niego dokumentów, jak również treść księgi wieczystej.

Wierzyciel może wnioskować o wpisanie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na sumę nie wyższą niż wynikającą z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu. Jednakże, w przypadku gdy z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, to nie może ona przewyższać więcej niż o połowę kwotę zabezpieczonej wierzytelności razem z roszczeniami o świadczenia uboczne. Dotyczy to świadczeń, które zostały określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o jej wpis (np. koszty, odsetki).

Uprawniony wierzyciel może uzyskać hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika i może zabezpieczyć nią wiele przysługujących mu wierzytelności stwierdzonych różnymi tytułami wykonawczymi. Nie może nią jednak obciążyć nieruchomości we wspólności łącznej, chyba ze nieruchomość ta jest już obciążona hipoteką łączną bądź stanowi własność dłużników solidarnych.

Skutek ustanowienia hipoteki przymusowej jest analogiczny jak w przypadku ustanowienia hipoteki umownej, albowiem zabezpiecza ona wierzytelność do oznaczonej sumy na nieruchomości dłużnika i daje wierzycielowi prawo do zaspokojenia się z nieruchomości bez względu na jej zmiany własnościowe oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Adwokat Bartosz Powikrowski

*Porady prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią usług doradztwa prawnego. Porady prezentowane na stronie dotyczą ogólnych pytań bez odniesienia do konkretnych spraw lub stanów faktycznych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie porad w konkretnych przypadkach lub do konkretnych problemów czytelników. W razie konieczności uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie prosimy o kontakt z Kancelarią. Treść porad nie może podlegać przetwarzaniu (w szczególności dalszej publikacji lub kopiowaniu) bez zgody autora. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji autorów, w szczególnie nie odpowiada za zachowanie praw autorskich innych osób przez autorów publikacji (porad).