201505.25
0

ZUS nie jest uprawniony do rozstrzygania o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu

Warto szczegółowo analizować decyzje ZUS dotyczące ubezpieczenia chorobowego. W takich decyzjach może znaleźć się ustalenie, że dana osoba nie podlegała w danym okresie ubezpieczeniu chorobowemu np. z uwagi na uiszczanie składek w nieprawidłowej wysokości. Wskazane działanie nie jest jednak prawidłowe i może stanowić argument do zakwestionowania decyzji przed sądem ubezpieczeń społecznych.

201504.30
0

SPÓŁKI W DAWNYM REJESTRZE HANDLOWYM (RHB) – TYLKO DO 31 GRUDNIA 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym powstał Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez sądy rejonowe (gospodarcze). Krajowy Rejestr Sądowy, zastąpił dotychczasowy Rejestr Handlowy B, który został zamknięty wraz z wejściem w życie w/w ustawy, tj. z początkiem 2001 roku. Spółki wpisane do dotychczasowego Rejestru Handlowego B zobowiązane zostały dostosować…

201504.30
0

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygnatura sprawy III CZP 34/14) uznał, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

201504.30
0

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.) przewidują możliwość ustanowienia tzw. hipoteki przymusowej, tj. hipoteki która nie powstaje na podstawie umowy czy jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości, lecz na wniosek wierzyciela. Zgodnie z przepisem art. 109 ww. ustawy wierzyciel,…

201502.24
0

Bieg terminu do wniesienia zażalenia na postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje ogólną zasadę obliczania terminów na wnoszenie zażalenia na postanowienia. Zgodnie z art. 394 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia.

201409.19
0

Wypadek w drodze do pracy

Pracownik szedł po chodniku bezpośrednio do miejsca pracy z domu. Po drodze (tuż przed wejściem do zakładu) potknął się i upadł, doznając złamania ręki. Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do pracy? Odpowiada: adwokat Piotr Bocianowski, Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Bocianowskiego Definicję wypadku w drodze do pracy zawiera art. 57b ust. 1…