201502.11
0

Zmiany ubezpieczeniach społecznych członków Rad Nadzorczych

     W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków Rad Nadzorczych.

     Zmiany te nie dotyczą tych członków Rad Nadzorczych, którzy sprawują swoją funkcję nieodpłatnie. Z kolei członkowie Rad Nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu wykonywanych obowiązków (wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji) od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 22 znowelizowanej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (dotychczas podlegali jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu). Obowiązek ten jest niezależny od ustalonego już prawa członka Rady Nadzorczej do emerytury lub renty, jak również podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innego tytułu.

     Zgodnie z art. 13 ust pkt 16 znowelizowanej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych członkowie Rad Nadzorczych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od dnia powołania na członka Rady Nadzorczej (funkcja sprawowana odpłatnie) do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

       Określenie wymiaru składki odbywa się w oparciu o przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka Rady N, niezależnie od sposobu jego powołania ( art. 4 pkt 9 w/w ustawy).

     Efektem opisanych wyżej zmian jest wzrost kosztów ponoszonych przez płatnika składek – podmiot w którym działa Rada Nadzorcza, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia otrzymywanego przez członków jego Rady Nadzorczej. W spółkach w których posiadanie Rady Nadzorczej nie jest obowiązkowe, brak wydatków ponoszonych z tytułu ubezpieczenia społecznego stanowić może więc sporą oszczędność.

adw. Marek Brogowski

*Porady prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią usług doradztwa prawnego. Porady prezentowane na stronie dotyczącą ogólnych pytań bez odniesienia do konkretnych spraw lub stanów faktycznych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie porad w konkretnych przypadkach lub do konkretnych problemów czytelników. W razie konieczności uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie prosimy o kontakt z Kancelariami. Treść porad nie może podlegać przetwarzaniu (w szczególności dalszej publikacji lub kopiowaniu) bez zgody autora. Portal nie ponosi odpowiedzialność za treści publikacji autorów, w szczególnie nie odpowiada za zachowanie praw autorskich innych osób przez autorów publikacji (porad).