201412.17
0

Jak legalnie uniknąć składek ZUS w spółce z o.o.?

Wielokrotnie spotkałem się z pytaniem, jak wygląda obowiązek płacenia składek ZUS wśród wspólników i członków zarządu spółki z o.o. W niniejszym artykule postaram się szerzej wyjaśnić to zagadnienie.

Punktem wyjściowym jest w tym przypadku ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 66 wymienia podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Katalog ten w ust 1 pkt 35 cytowanego przepisu stanowi, iż członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zgodnie zaś z art. 66 ust 1 pkt 1 c ustawy obowiązkowi temu podlegają również osoby prowadzące działalność pozarolniczą definiowane zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a więcwspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Co do zasady faktposiadania udziałów w spółce z o.o. nie stanowi podstawy do podlegania ubezpieczeniu społecznemu, to jednak wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom na zasadach określonych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
W przypadku spełnieniałącznie dwóch warunków: wszystkie udziały spółki z o.o. musi posiadać jeden wspólnik, który musi być jednocześnie jedynym członkiem jej zarządu. Okoliczność ta w praktyce ma doniosłe znaczenie, ponieważ jeśli część udziałów obejmie osoba trzecia, wspólnicy z tytułu posiadania udziałów w spółce nie będą podlegali ubezpieczeniu społecznemu.

Z kolei wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. nie jest traktowany, jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą, a więc również nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. W praktyce oznacza to, że nie jest on zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne,rentowe i wypadkowe.

W stosunku do członków zarządu przyjmuje się, że jeżeli pełnią swoje funkcje jedynie na podstawie powołania, nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Sąd Najwyższy uznał, że własność wkładu (udziału) kapitałowego w spółce nie kłóci się z jednoczesną pracą w tym podmiocie. Wspólnik, który jest w stanie podołać obowiązkom świadczenia pracy na rzecz spółki, nie może być zmuszony do zatrudnienia przy tej pracy innej osoby, jeżeli może takie obowiązki wykonywać osobiście w ramach zatrudnienia o naturze pracowniczej (wyrok SN z 16 grudnia 2008 r., I UK 162/08).

Z inną sytuacją natomiast mamy do czynienia w przypadku, gdy wspólnik spółki z o.o. zostanie w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, lub na podstawie kontaktu menedżerskiego. W takim przypadku będzie to stanowiło podstawę do objęcia go obowiązkowym ubezpieczenie społecznym zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 66 ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

adw. Marek Brogowski

*Porady prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią usług doradztwa prawnego. Porady prezentowane na stronie dotyczącą ogólnych pytań bez odniesienia do konkretnych spraw lub stanów faktycznych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie porad w konkretnych przypadkach lub do konkretnych problemów czytelników. W razie konieczności uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie prosimy o kontakt z Kancelariami. Treść porad nie może podlegać przetwarzaniu (w szczególności dalszej publikacji lub kopiowaniu) bez zgody autora. Portal nie ponosi odpowiedzialność za treści publikacji autorów, w szczególnie nie odpowiada za zachowanie praw autorskich innych osób przez autorów publikacji (porad).