201501.12
0

Fundusz alimentacyjny – jak otrzymać świadczenie

Przedmiotem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie środków utrzymania (oraz w razie potrzeby – wychowania) w formie pieniężnej bądź w formie świadczeń osobistych dłużnika alimentacyjnego.

Świadczenie alimentacyjne najczęściej polega jednak na dostarczaniu środków pieniężnych z uwagi na fakt, iż jego podstawową funkcją jest ochrona sfery ekonomicznej osoby uprawnionej do alimentów poprzez zapewnienie jej środków utrzymania, tj. związanych z bieżącymi potrzebami takimi jak: wyżywienie, ubranie, koszty utrzymania mieszkania, koszty opieki, koszty związane z wypoczynkiem, koszty leczenia.

Osoba, od której chcemy otrzymać alimenty, może je płacić dobrowolnie albo przymusowo, na mocy prawomocnego wyroku sądowego. Rodzice dziecka mogą także zawrzeć ugodę w celu uregulowania kwestii płatności alimentów. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że zawarcie ugody na piśmie, czy nawet tylko ustnie nie uprawnia do skierowania sprawy od razu do komornika, jeżeli zobowiązany rodzic przestałby płacić alimenty, ustalone w trybie ugody. W takiej sytuacji konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową, aby to Sąd zasądził alimenty. Jeśli jednak osoba zobowiązana do płacenia alimentów nadal będzie uchylać się od ich płacenia (pomimo orzeczenia sądowego), wówczas można wystąpić o przyznanie świadczenia z tzw. funduszu alimentacyjnego.

W tym miejscu warto nadmienić, iż uporczywe niepłacenie alimentów przez osobę zobowiązaną, zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego dodatkowo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Więcej informacji na ten temat zostanie jednak przedstawionych w kolejnym artykule.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 j.t.)

I. Zasady i warunki przyznania pomocy:

1. Świadczenia alimentacyjne przysługują:

a) obywatelom polskim;
b) cudzoziemcom – jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.

2. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do czasu ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku uczęszczania przez nią do szkoły lub szkoły wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów – świadczenie alimentacyjne przysługuje bezterminowo.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

II. Tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia alimentacyjnego wszczyna się poprzez złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osobę zainteresowaną lub przez jej przedstawiciela (np. przedstawiciela ustawowego – rodzica, pełnomocnika).

Wniosek ten może być złożony wyłącznie na urzędowym formularzu.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego/

Druki ww. wniosku mają także obowiązek udostępniać wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej.

Do ww. wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, oświadczenie o dochodach rodziny, zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny, inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia (w tym np. dokument potwierdzający wiek osoby uprawnionej, uczęszczanie przez osobę uprawnioną do szkoły lub szkoły wyższej).

2. Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela alimentacyjnego, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

3. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na tzw. okres świadczeniowy, tj. począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 października danego roku, do dnia 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym został złożony wniosek.
Jednakże jeżeli osoba uprawniona do świadczenia po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jej także za miesiąc wrzesień.

4. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, a świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych.

*Porady prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią usług doradztwa prawnego. Porady prezentowane na stronie dotyczącą ogólnych pytań bez odniesienia do konkretnych spraw lub stanów faktycznych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie porad w konkretnych przypadkach lub do konkretnych problemów czytelników. W razie konieczności uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie prosimy o kontakt z Kancelariami. Treść porad nie może podlegać przetwarzaniu (w szczególności dalszej publikacji lub kopiowaniu) bez zgody autora. Portal nie ponosi odpowiedzialność za treści publikacji autorów, w szczególnie nie odpowiada za zachowanie praw autorskich innych osób przez autorów publikacji (porad).