201505.25
0

ZUS nie jest uprawniony do rozstrzygania o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu

Warto szczegółowo analizować decyzje ZUS dotyczące ubezpieczenia chorobowego. W takich decyzjach może znaleźć się ustalenie, że dana osoba nie podlegała w danym okresie ubezpieczeniu chorobowemu np. z uwagi na uiszczanie składek w nieprawidłowej wysokości. Wskazane działanie nie jest jednak prawidłowe i może stanowić argument do zakwestionowania decyzji przed sądem ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 68…

201504.30
0

SPÓŁKI W DAWNYM REJESTRZE HANDLOWYM (RHB) – TYLKO DO 31 GRUDNIA 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym powstał Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez sądy rejonowe (gospodarcze). Krajowy Rejestr Sądowy, zastąpił dotychczasowy Rejestr Handlowy B, który został zamknięty wraz z wejściem w życie w/w ustawy, tj. z początkiem 2001 roku. Spółki wpisane do dotychczasowego Rejestru Handlowego B zobowiązane zostały dostosować…

201504.30
0

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygnatura sprawy III CZP 34/14) uznał, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Wskazana uchwała zapadła na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i…

201504.30
0

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.) przewidują możliwość ustanowienia tzw. hipoteki przymusowej, tj. hipoteki która nie powstaje na podstawie umowy czy jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości, lecz na wniosek wierzyciela. Zgodnie z przepisem art. 109 ww. ustawy wierzyciel,…

201502.24
0

Bieg terminu do wniesienia zażalenia na postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje ogólną zasadę obliczania terminów na wnoszenie zażalenia na postanowienia. Zgodnie z art. 394 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia. Należy jednak pamiętać, że…

201502.11
0

Zmiany ubezpieczeniach społecznych członków Rad Nadzorczych

     W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków Rad Nadzorczych.      Zmiany te nie dotyczą tych członków Rad Nadzorczych, którzy sprawują swoją funkcję nieodpłatnie….

201502.11
0

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

Niezależnie od drogi cywilnej dochodzenia alimentów, w tym także w toku postępowania egzekucyjnego oraz uzyskiwania świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, uprawnionemu przysługuje dodatkowa droga „mobilizacji” dłużnika alimentacyjnego. Uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem, określonym w kodeksie karnym. Oznacza to, że przeciwko osobie, która dobrowolnie nie chce płacić alimentów może zostać wszczęte postępowanie karne. Przepisem, który…

201501.12
0

Fundusz alimentacyjny – jak otrzymać świadczenie

Przedmiotem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie środków utrzymania (oraz w razie potrzeby – wychowania) w formie pieniężnej bądź w formie świadczeń osobistych dłużnika alimentacyjnego. Świadczenie alimentacyjne najczęściej polega jednak na dostarczaniu środków pieniężnych z uwagi na fakt, iż jego podstawową funkcją jest ochrona sfery ekonomicznej osoby uprawnionej do alimentów poprzez zapewnienie jej środków utrzymania, tj. związanych…

201412.17
0

Jak legalnie uniknąć składek ZUS w spółce z o.o.?

Wielokrotnie spotkałem się z pytaniem, jak wygląda obowiązek płacenia składek ZUS wśród wspólników i członków zarządu spółki z o.o. W niniejszym artykule postaram się szerzej wyjaśnić to zagadnienie. Punktem wyjściowym jest w tym przypadku ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 66 wymienia podmioty…

201409.19
0

Wypadek w drodze do pracy

Pracownik szedł po chodniku bezpośrednio do miejsca pracy z domu. Po drodze (tuż przed wejściem do zakładu) potknął się i upadł, doznając złamania ręki. Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do pracy? Odpowiada: adwokat Piotr Bocianowski, Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Bocianowskiego Definicję wypadku w drodze do pracy zawiera art. 57b ust. 1…